HỌC TIẾNG ANHMy Job

I work at a restaurant at my job i am very busy all day
My restaurant makes hamburgers, fried chicken, soup, and salad.
I do not make the food, but i do serve the food to the customers
I bring the customers drinks and then i ask them what they would like to eat
I say, "may i take your order" the customers tell me their order
I write it down in my small notebook and then i type the order into the computer
The cooks in the kitchen receive the order and they make the food
I bring the food to the table everyone in town thinks the food at my restaurant is delicious
I agree my favorite food is the fried chicken.

__________________________________

Tôi làm việc tại một nhà hàng, công việc của tôi rất bận rộn cả ngày
Nhà hàng của tôi làm bánh mì kẹp thịt gà rán, súp và salad.
Tôi không làm thức ăn nhưng tôi phục vụ thức ăn cho khách hàng
Tôi mang đồ uống cho khách hàng và sau đó tôi hỏi họ muốn ăn gì
Tôi nói, "tôi có thể nhận đơn đặt hàng của bạn không" khách hàng cho tôi biết đơn đặt hàng của họ
Tôi viết nó vào cuốn sổ nhỏ của mình và sau đó tôi gõ lệnh vào máy tính
Các đầu bếp trong nhà bếp nhận được đơn đặt hàng và họ làm thức ăn
Tôi mang thức ăn lên bàn, mọi người trong thị trấn nghĩ rằng thức ăn ở nhà hàng của tôi rất ngon
Tôi đồng ý món ăn yêu thích của tôi là gà rán.

Luyện tập
Buy prescription drugs

A: Hi. I’m here to pick up some medicine
B: Do you have the prescription with you?
A: Yes, let me see… here it is
B: Ok, so that’s one prescription for some antibiotics, is that right?
A: Yes. It should be two weeks worth
B: Hmm…it only says one week here
A: I’m sure I’d have to take the medicine for two weeks
B: Ok. Do you need anything else?
A: Yes, I need some burn ointment, gauze, and some aspirin
B: Ok. Here you go
A: Thank you. How much is it all together?
B: Two hundred and eight thousand dong. Would you like it all in a bag?
A: That’s OK. I’ll just put it all in my back pack
____________________________
Chào cô. Tôi đến đây để mua thuốc
Anh có mang theo đơn thuốc không?
Có, để tôi tìm đã… Nó đây rồi
Vâng, đây là đơn thuốc gồm 1 số loại thuốc kháng sinh, phải vậy không?
Vâng. Nó dùng để uống trong 2 tuần
Hmm… ở đây ghi là chỉ uống trong 1 tuần thôi mà
Tôi cứ đinh ninh tôi phải uống số thuốc đó trong 2 tuần
Được rồi. Anh có cần thêm gì nữa không?
Có, tôi cần ít thuốc mỡ chữa bỏng, gạc để buộc vết thương và ít thuốc aspirin
Thuốc của anh đây
Cảm ơn cô. Tất cả hết bao nhiêu?
Tất cả hết 208.000 đồng. Anh có muốn cho hết vào 1 túi không?
Thế cũng được. Rồi tôi sẽ cho tất cả vào ba lô

Luyện tập
FAMILY

How many people are there in your family?
There are 5 people in my family: my father, mother, brother, sister, and me.
Does your family live in a house or an apartment?
We live in a house in the countryside.
What does your father do?
My father is a doctor.
He works at the local hospital.
How old is your mother?
She is 40 years old, 1 year younger than my father.
Do you have any siblings?
What’s his/her name?
Yes, I do.
I have 1 elder brother, David, and 1 younger sister, Mary.
Are you the oldest amongst your brothers and sisters?
No, I’m not.
I’m the second child in my family.
What do your mother/father like?
My father likes playing football and my mother likes cooking.
Do your parents let you stay out late?
Of course not.
They always ask me to get home before 10 pm each night.
Do you stay with your parents?
Right now, no, but I used to.
Does your family usually have dinner together?
Yes, we do.
My mom always prepares delicious meals for us.

Luyện tập
A wedding - Đám cưới.

A: Have you ever attended someone’s wedding? Who was he/she?
B: Yes, a lot, but the most memorable one is my best friends.
A: Who went with you?
B: I went with one of my classmates.
A: Where was the wedding organized?
B: It was held in a restaurant downtown.
A: What did people do in the wedding?
B: They enjoyed wedding feast, sang and danced together after giving the couple best wishes of an ever-lasting happiness.
A: What did the bride and groom wear?
B: The bride wore a white wedding gown while the groom wore a black suit and tie.
A: What was the most interesting ritual in the wedding?
B: Exchanging rings is the ritual I’m quite interested in.
A: Are weddings a special event of one’s life in your country?
B: Yes, along with birthdays.
A: Do people in your country get married early?
B: Not really. The average age to get married for women is 27 and for men is 29.
A: What is the ideal age to get married in your opinion?
B: Well. 27 would be my ideal age. Women are the most charming and mature at that age, I guess.
A: How has the wedding changed recently?
B: The most noticeable change is the reduction of rituals in a wedding. There used to be more steps in weddings years ago than there are now.

______________________________

Bạn đã từng tham dự đám cưới của ai đó chưa? Anh ấy / cô ấy là ai?
Vâng, rất nhiều, nhưng người đáng nhớ nhất là những người bạn thân nhất của tôi.
Ai đã đi với bạn?
Tôi đã đi với một trong những người bạn cùng lớp của tôi.
Đám cưới được tổ chức ở đâu?
Nó được tổ chức tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố.
Mọi người đã làm gì trong đám cưới?
Họ tận hưởng tiệc cưới, hát và nhảy cùng nhau sau khi dành cho cặp đôi những lời chúc tốt đẹp nhất về một hạnh phúc mãi mãi.
Cô dâu chú rể đã mặc gì?
Cô dâu mặc váy cưới màu trắng trong khi chú rể mặc vest và cà vạt màu đen.
Nghi thức thú vị nhất trong đám cưới là gì?
Trao đổi nhẫn là nghi thức mà tôi rất quan tâm.
Có phải đám cưới là một sự kiện đặc biệt của một cuộc sống trên đất nước của bạn?
Vâng, cùng với ngày sinh nhật.
Mọi người ở nước bạn kết hôn sớm?
Không hẳn vậy. Độ tuổi trung bình để kết hôn đối với phụ nữ là 27 và đối với nam là 29.
Theo bạn, độ tuổi lý tưởng để kết hôn là gì?
Tốt. 27 sẽ là tuổi lý tưởng của tôi. Phụ nữ là quyến rũ và trưởng thành nhất ở độ tuổi đó, tôi đoán.
Đám cưới đã thay đổi như thế nào gần đây?
Sự thay đổi đáng chú ý nhất là việc giảm các nghi thức trong một đám cưới. Đã từng có nhiều bước trong đám cưới từ nhiều năm trước so với bây giờ.

Luyện tập
Competition/Contest - Cuộc thi

A: What is the most impressive competition you’ve entered?
B: I took part in an eloquence competition, organized by my university last year.
A: What was it about?
B: The competition was to find out the best public speaker in the university.
A: Were there many participants in the competition?
B: Yes, there were around 500 participants totally.
A: What prize did you get?
B: Well, I didn’t get a very high price, but it didn’t matter, I was still happy with the result.
A: What could you learn from the competition?
B: I learned the way to develop ideas for a speech besides some body language tips in public speaking.
A: Did you have to prepare a lot for the competition?
B: Yes, I did. I read various materials about eloquence, as well as rehearsed a lot.
A: How did you know about the competition?
B: The competition was informed on the school poster.
A: Did you do your best then?
B: Yes, I think so. After the competition, I know I have to try more.
A: Is the competition useful, in your opinion?
B: Sure. It helps students learn soft skills as well as become more confident in life.

__________________________________

Cuộc thi ấn tượng nhất mà bạn đã tham gia là gì?
Tôi đã tham gia một cuộc thi hùng biện, được tổ chức bởi trường đại học của tôi vào năm ngoái.
Cái đó nói về gì thế?
Cuộc thi là để tìm ra diễn giả tốt nhất trong trường đại học.
Có nhiều người tham gia cuộc thi không?
Vâng, có khoảng 500 người tham gia hoàn toàn.
Bạn đã nhận được giải thưởng gì?
Chà, tôi đã không nhận được một giải thưởng rất cao, nhưng nó không thành vấn đề, tôi vẫn hài lòng với kết quả này.
Bạn có thể học được gì từ cuộc thi?
Tôi đã học được cách phát triển ý tưởng cho bài phát biểu bên cạnh một số lời khuyên về ngôn ngữ cơ thể khi nói trước công chúng.
Bạn đã phải chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi?
Vâng, tôi đã làm. Tôi đọc các tài liệu khác nhau về tài hùng biện, cũng như luyện tập rất nhiều.
Làm thế nào bạn biết về cuộc thi?
Cuộc thi đã được thông báo trong poster của trường.
Bạn đã làm tốt nhất của bạn sau đó?
Vâng tôi cũng nghĩ thế. Sau cuộc thi, tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Theo bạn, sự cạnh tranh có hữu ích không?
Chắc chắn rồi. Nó giúp sinh viên học các kỹ năng mềm cũng như trở nên tự tin hơn trong cuộc sống.

Luyện tập
Job/Career Nghề nghiệp

A: What is your desired job?
B: Well, my dream changes in accordance to age. Up to now, I would like to be a great English teacher.
A: Is that a demanding job?
B: Yes, I think so although people suppose that being a teacher is easy and boring.
A: What challenge do you have when doing that job?
B: I have some problems with classroom management. Maybe I have to improve that skill a lot in order to be a good teacher.
A: Is it hard to make your dream come true?
B: Every job needs time and effort, and teacher does as well. Apart from the academic knowledge I was taught in university, I have to learn many other soft skills.
A: Why do you choose that job?
B: I really admired my high school English teacher, and I want to be like her.
A: What requirements and characteristics do you need to do that job?
B: Let’s see. You need to be patient, thoughtful and sympathetic.
A: Does the job have something to do with your major at university?
B: Sure. I studied English Linguistics and Literature, majored in English teaching. The major does support me a lot in my career path.
A: What does the society think about your job?
B: I’m not quite sure, but I’m proud to be a teacher, an honor job.
A: Do you make much money with that job?
B: Not at all. Teacher’s one of the lowest paying jobs in my country.
A: Have you ever thought of leaving your job?
B: I haven’t thought of that before, but I believe in what I’m doing right now.

________________________________

Công việc mong muốn của bạn là gì?
Vâng, giấc mơ của tôi thay đổi theo độ tuổi. Cho đến bây giờ, tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh tuyệt vời.
Đó có phải là một công việc đòi hỏi kỷ năng cao không?
Vâng, tôi nghĩ vậy mặc dù mọi người cho rằng làm giáo viên rất dễ dàng và nhàm chán.
Bạn có thách thức gì khi làm công việc đó?
Tôi có một số vấn đề với quản lý lớp học. Có lẽ tôi phải cải thiện kỹ năng đó rất nhiều để trở thành một giáo viên giỏi.
Có khó để biến giấc mơ của bạn thành hiện thực?
Mọi công việc đều cần thời gian và công sức, và giáo viên cũng vậy. Ngoài kiến ​​thức học tập tôi được dạy ở trường đại học, tôi còn phải học nhiều kỹ năng mềm khác.
Tại sao bạn chọn công việc đó?
Tôi thực sự ngưỡng mộ giáo viên tiếng Anh thời trung học của tôi, và tôi muốn được như cô ấy.
Những yêu cầu và đặc điểm nào bạn cần để làm công việc đó?
Hãy xem nào. Bạn cần kiên nhẫn, chu đáo và thông cảm.
Công việc có liên quan gì đến chuyên ngành của bạn ở trường đại học không?
Chắc chắn rồi. Tôi học Ngôn ngữ và Văn học Anh, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh. Thiếu tá hỗ trợ tôi rất nhiều trong con đường sự nghiệp của tôi.
Xã hội nghĩ gì về công việc của bạn?
Tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi đã tự hào là một giáo viên, một công việc danh dự.
Bạn có kiếm được nhiều tiền với công việc đó không?
Không có gì. Giáo viên là một trong những công việc được trả lương thấp nhất ở nước tôi.
Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ công việc của bạn?
Tôi đã nghĩ về điều đó trước đây, nhưng tôi tin vào những gì tôi đang làm bây giờ.

Luyện tập
Business - Kinh doanh

A: Are you studying or working?
B: I left school 3 years ago. I’m working now.
A: Are you self – employed or working for a company?
B: I’m self-employed. I used to work for a company 2 years ago.
A: Are you running any business?
B: Yes, I’m running a small business.
A: What does your business sell?
B: I make and sell handmade cosmetics.
A: Do you have any difficulty running that business?
B: Yes, I had some difficulties attracting customers at first, but everything is getting better now.
A: Is that an online or offline business?
B: I sell products online. It’s easier selling online than offline because I can take full advantage of my social network.
A: When did you start the business?
B: I started running my own business 2 years ago.
A: What are some advantages to running your own business?
B: I can take some days off whenever I feel tired, and I can make much more money compared to working for a company.

__________

Bạn đang học hay đang làm việc?
Tôi rời trường cách đây 3 năm. Tôi đang làm việc.
Bạn có tự làm chủ hoặc làm việc cho một công ty?
Tôi đang tự làm việc. Tôi đã từng làm việc cho một công ty 2 năm trước.
Bạn đang điều hành doanh nghiệp nào?
Có, tôi đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ.
Doanh nghiệp của bạn bán gì?
Tôi làm và bán mỹ phẩm handmade.
Bạn có gặp khó khăn gì khi điều hành doanh nghiệp đó không?
Vâng, lúc đầu tôi gặp một số khó khăn trong việc thu hút khách hàng, nhưng mọi thứ giờ đã tốt hơn.
Đó là một doanh nghiệp trực tuyến hay ngoại tuyến?
Tôi bán sản phẩm trực tuyến. Nó bán hàng trực tuyến dễ dàng hơn ngoại tuyến vì tôi có thể tận dụng tối đa mạng xã hội của mình.
Bạn bắt đầu kinh doanh khi nào?
Tôi bắt đầu điều hành doanh nghiệp của riêng mình 2 năm trước.
Một số lợi thế để điều hành doanh nghiệp của riêng bạn là gì?
Tôi có thể nghỉ vài ngày bất cứ khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi, và tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với làm việc cho một công ty.

Luyện tập
What’s your favorite coffee shop?/Quán cà phê yêu thích của bạn là gì?

A: What’s your favorite coffee shop?
B: My favorite one is The Coffee House, a local coffee shop in my neighborhood.
A: Where is it?
B: It’s 500 m far from my house.
A: How often do you visit that coffee shop?
B: Every weekend when I hang out with my friends. The Coffee House is always our first choice.
A: Who do you go with?
B: I meet my friends there. They love the place, too.
A: What drinks does it serve?
B: Many kinds: coffee, chocolate, cocktail, smoothie, tea, juice of various tastes. My favorite one is hot chocolate.
A: Are the waiters there friendly?
B: Yes, they couldn’t be nicer.
A: Do you like the decorations of that coffee shop?
B: Yes, I love it. I fancy the green space they put in each corner of the room.
A: When was the last time you go there?
B: I last went there last Monday.
A: What is special about that coffee shop?
B: The drinks are what make them different. People are just addicted to full-bodied coffee and chocolate there.
A: How do you know about that coffee shop?
B: My cousin recommended it to me and I did give it a try.
______________________
Quán cà phê yêu thích của bạn là gì?
Tôi thích nhất là quán Coffee House, một quán cà phê địa phương trong khu phố của tôi.
Nó đâu rồi?
Nó cách nhà tôi 500 m.
Bạn có thường xuyên ghé thăm quán cà phê đó không?
Mỗi cuối tuần khi tôi đi chơi với bạn bè. Coffee House luôn là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi.
Bạn đi với ai vậy?
Tôi gặp bạn bè của tôi ở đó. Họ cũng yêu nơi này.
Nó phục vụ đồ uống gì?
Nhiều loại: cà phê, sô cô la, cocktail, sinh tố, trà, nước trái cây có nhiều vị khác nhau. Món ưa thích của tôi là sô cô la nóng.
Những người phục vụ ở đó có thân thiện không?
Vâng, họ không thể đẹp hơn.
Bạn có thích trang trí của quán cà phê đó?
Vâng, tôi thích nó. Tôi thích không gian xanh mà họ đặt ở mỗi góc phòng.
Lần cuối bạn đến đó là khi nào?
Tôi cuối cùng đã đến đó vào thứ Hai tuần trước.
Quán cà phê đó có gì đặc biệt?
Đồ uống là những gì làm cho họ khác nhau. Mọi người chỉ nghiện cà phê và sô cô la đầy đủ ở đó.
Làm thế nào để bạn biết về quán cà phê đó?
Anh em họ của tôi đã giới thiệu nó cho tôi và tôi đã thử.

Luyện tập
What project did you work? Dự án nào bạn đã làm?

A: What project did you work on?
B: I made an English poster about our environment.
A: Was that an indoor or outdoor project?
B: The project was carried out mostly outdoor, only the last phase was conducted indoor.
A: Who was involved in the project?
B: My teammates and an advisory teacher.
A: What did you do?
B: We had a field trip to the countryside where we studied insects and plants.
A: Was it a successful project?
B: Yes. We received compliments from our professor.
A: Who was your advisory teacher?
B: Our Science teacher, Mr.John. We learned a lot from him.
A: What did you learn after the project?
B: I learned how to write contents and decorate posters.
A: Did you like your partners?
B: Yes. Most of them were friendly and responsible. I particularly liked Michael, the leader of my team.
A: What did you get after the project?
B: After the project, I know how to work in a team and cooperate well with my teammates.
______________________________________
Dự án nào bạn đã làm việc trên?
Tôi đã làm một poster tiếng Anh về môi trường của chúng tôi.
Đó là một dự án trong nhà hay ngoài trời?
Dự án được thực hiện chủ yếu ngoài trời, chỉ có giai đoạn cuối được thực hiện trong nhà.
Ai đã tham gia vào dự án?
Đồng đội của tôi và một giáo viên tư vấn.
Bạn đã làm gì?
Chúng tôi đã có một chuyến đi thực tế đến vùng nông thôn nơi chúng tôi nghiên cứu côn trùng và thực vật.
Đó có phải là một dự án thành công?
Đúng. Chúng tôi đã nhận được lời khen từ giáo sư của chúng tôi.
Giáo viên tư vấn của bạn là ai?
Giáo viên khoa học của chúng tôi, Mr.John. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy.
Bạn đã học được gì sau dự án?
Tôi đã học cách viết nội dung và trang trí áp phích.
Bạn có thích đối tác của bạn?
Đúng. Hầu hết họ đều thân thiện và có trách nhiệm. Tôi đặc biệt thích Michael, người lãnh đạo nhóm của tôi.
Bạn đã nhận được gì sau dự án?
Sau dự án, tôi biết cách làm việc theo nhóm và hợp tác tốt với các đồng đội của mình.

Luyện tập
Do you like online shopping?

A: Do you like shopping?
B: Yes, I’m a shopaholic.
A: What do you usually shop for?
B: I usually shop for clothes. I’m a big fashion fan.
A: Where do you go shopping?
B: At some fashion boutiques in my neighborhood.
A: Are there many shops in your neighborhood?
B: Yes. My area is the city center, so I have many choices of where to shop.
A: Do you spend much money on shopping?
B: Yes and I’m usually broke at the end of the month.
A: Do you usually shop online? What items?
B: Yes, but not really often. I only buy furniture online.
A: What’s the difference between shopping online and offline?
B: Unlike shopping offline, you cannot try on the pieces of clothes or check the material when shopping online.
____________________________
Bạn có thích mua sắm không?
Vâng, tôi là một người nghiện mua sắm.
Bạn thường mua sắm gì?
Tôi thường mua sắm quần áo. Tôi là một fan hâm mộ thời trang lớn.
Bạn đi mua sắm ở đâu?
Tại một số cửa hàng thời trang trong khu phố của tôi.
Có nhiều cửa hàng trong khu phố của bạn?
Đúng. Khu vực của tôi là trung tâm thành phố, vì vậy tôi có nhiều lựa chọn về nơi mua sắm.
Bạn có chi nhiều tiền cho việc mua sắm?
Có và tôi thường phá vỡ vào cuối tháng.
Bạn có thường mua sắm trực tuyến? Cái nào?
Có, nhưng không thực sự thường xuyên. Tôi chỉ mua đồ nội thất trực tuyến.
Những gì khác biệt giữa mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến?
Không giống như mua sắm ngoại tuyến, bạn không thể thử trên các mảnh quần áo hoặc kiểm tra vật liệu khi mua sắm trực tuyến.

Luyện tập
At the doctor's office

A: Good morning. What’s troubling you?
B: Good morning, doctor. I have a terrible headache
A: Ok. Tell me how it got started?
B: Yesterday I had a runny nose. Now my nose is stuffed up. I have s sore throat. I feel terrible.
A: Don’t worry. Let me give you an examination
B: It is serious? What am I supposed to do then?
A: A good rest is all you need, and drink more water. I’ll write you a prescription
B: Thank you very much
A: Bye!
___________________________________
Chào anh. Anh bị sao thế
Chào bác sĩ. Đầu tôi đau như búa bổ vậy
Được rồi, vậy triệu chứng bắt đầu khi nào
Hôm qua, tôi bị sổ mũi. Bây giờ tôi bị nghẹt mũi, đau họng và sốt. Tôi cảm thấy rất khó chịu
Đừng lo lắng. Để tôi xem giúp cậu
Có nghiêm trọng không bác sĩ? Tôi phải làm sao đây?
Nghỉ ngơi là đều cậu cần làm và uống nhiều nước. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu
Cảm ơn ông rất nhiều
Tạm biệt!

Luyện tập
Plastic Surgery - Phẫu thuật thẩm mỹ

A: Is plastic surgery popular in your country?
B: Not really. People in my country are not so interested in plastic surgery.
A: What do you think about people having plastic surgery?
B: It’s hard to say. As long as they find happiness in what they’re doing, it’s fine with me.
A: Why do you think people do it?
B: They want to gain a better look, I believe. That’s understandable.
A: Is plastic surgery bad?
B: It’s bad for health in the long run.
A: Does it do harm to your health?
B: Sure, there are several unhealthy substances in the medical treatments which may be harmful to your body.
A: Do you think changing your look is a good thing?
B: Yes, I can’t deny that changing for a better appearance is what people should do. But don’t abuse plastic surgery or you will face serious health problems later on.
A: Do you think the development of plastic surgery is a positive or negative trend?
B: It’s more a positive trend, I guess. Thanks to plastic surgery, people who think they don’t look good can now make themselves more attractive.
A: Do you care more about your outlook or inner soul?
B: As for me, the inner soul does matter more although outside appearance is important, too.
A: What is a part of your face that you wish to change?
B: Although I have some imperfect parts, I have no wish to change anything. I love the natural appearance my parents gave me.
______________________
Phẫu thuật thẩm mỹ có phổ biến ở nước bạn không?
Không hẳn vậy. Người dân ở đất nước tôi không quá quan tâm đến phẫu thuật thẩm mỹ.
Bạn nghĩ gì về những người phẫu thuật thẩm mỹ?
Khó mà nói ra được. Miễn là họ tìm thấy hạnh phúc trong những gì họ làm, thì đó là điều tốt với tôi.
Tại sao bạn nghĩ rằng mọi người làm điều đó?
Họ muốn có được một cái nhìn tốt hơn, tôi tin. Nó có thể hiểu được.
Phẫu thuật thẩm mỹ có xấu không?
Nó có hại cho sức khỏe về lâu dài.
Nó có gây hại cho sức khỏe của bạn không?
Chắc chắn, có một số chất không lành mạnh trong phương pháp điều trị y tế có thể gây hại cho cơ thể của bạn.
Bạn có nghĩ rằng thay đổi diện mạo của bạn là một điều tốt?
Vâng, tôi có thể phủ nhận rằng việc thay đổi để có ngoại hình đẹp hơn là điều mọi người nên làm. Nhưng don don lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc bạn sẽ phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau này.
Bạn có nghĩ rằng sự phát triển của phẫu thuật thẩm mỹ là một xu hướng tích cực hay tiêu cực?
Nó đoán thêm một xu hướng tích cực, tôi đoán vậy. Nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, những người cho rằng họ không đẹp mắt giờ đây có thể khiến bản thân trở nên hấp dẫn hơn.
Bạn có quan tâm nhiều hơn về triển vọng hoặc tâm hồn bên trong của bạn?
Đối với tôi, linh hồn bên trong quan trọng hơn mặc dù ngoại hình cũng quan trọng.
Một phần của khuôn mặt của bạn mà bạn muốn thay đổi là gì?
Mặc dù tôi có một số phần không hoàn hảo, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Tôi yêu vẻ ngoài tự nhiên mà bố mẹ đã cho tôi.

Luyện tập
Read books

A: How often do you read books?
B: I read books almost every night before I go to bed.
A: What’s your favorite type of book?
B: I love reading about different cultures.
A: What can you learn from books?
B: Books can broaden my horizon about thousands of things around the world, and books are also my best friends.
A: Where do you read books?
B: I read books at home, sometimes in the library.
A: What’s the most interesting book you have ever read?
B: I think that would be Nepal, a book written about the country of Nepal, published in 1999.
A: How long does it take you to finish a book?
B: Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a week to finish a 300-page book.
A: Do you usually bring books with you when you travel?
B: Yes, I do. When I’m at the airport or bus station, I read books to kill time.
A: Is there any bookstore or library in your area?
B: Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away.

Luyện tập
WebSite - What type of websites do you often search?

A: What type of websites do you often search for?
B: It varies depending on my goal. I prefer entertainment and education websites such as facebook.com, wikipedia.org and VOA Special English.
A: How long have you been using them?
B: I have been using these websites since I was a freshman at university.
A: What do you visit those websites for?
B: I use them to study online or relax after working.
A: What’s your favorite website?
B: I think it’s probably youtube.com.
A: Can you read websites in English?
B: Yes, I can. Most useful websites are written in English.
A: What’s the most popular website in your country?
B: I’m not quite sure, but I guess it would be facebook.com.
A: Do you think the youth should use websites as a reliable source of knowledge?
B: Not always, they should choose their sources carefully.

Luyện tập
Have you ever been abroad? - Bạn đã từng đi nước ngoài chưa?

A: How many places have you traveled to?
B: I’ve visited all the provinces throughout my country.
A: Who do you usually go with?
B: I often go with my family, sometimes with my best friends.
A: What’s your favorite tourist attraction?
B: That would be Venice city in Italy. I love riding the gondola along the canals while watching Italian people live their daily lives.
A: Have you ever been abroad?
B: Yes, I have. I came to Italy last year for a business trip.
A: What language do you use when traveling?
B: English, but sometimes I have to use body language since not all people are good at English.
A: What do you usually do during your trip?
B: I often go sightseeing, take pictures, mingle with the local people and sample the local cuisine.
A: What do you do to prepare for your trip?
B: Before the trip, I search for information about the location, weather, famous tourist attractions, transportation, local cuisine and prices on the internet.
A: What do you usually bring when you travel?
B: I usually pack my suitcase with some necessary items such as clothes, medicine, food, a map, and a camera.
A: Do you prefer traveling by car, train or plane?
B: I prefer planes although it can be a little expensive. Planes are much faster than any other mode of transport.
A: Do you prefer traveling alone or joining a guided tour?
B: I love backpacking with my friends who share the same interests as me.

Luyện tập