Tiếng Việt lớp 1 » Bài 3: Dấu sắc


Loading...
Bài 3: Dấu sắc ↓↑

Dấu sắc.

Nhận biết được dấu và thanh sắc.

Biết ghép được tiếng bé

Tiếng Việt lớp 1