Tiếng Việt lớp 1 » Bài 5: Dấu huyền và dấu ngã


Loading...
Bài 5: Dấu huyền và dấu ngã ↓↑

Giúp học sinh nhận biết được dấu huyền và đấu ngã

Biết ghép được tiếng bè bẽ

Tiếng Việt lớp 1