Tiếng Việt lớp 1 » Bài 7: ê-v


Loading...
Bài 7: ê-v ↓↑

Học sinh đọc và viết được ê, v, bê, ve

Đọc được câu ứng dụng bé vẽ bê

Phát triễ lời nói tự nhiên bế bé

Tiếng Việt lớp 1