Tiếng Việt lớp 1 » Bài 8: l-h


Loading...
Bài 8: l-h ↓↑

l: lê; h: hè

Giúp học sinh đọc và viết được l, h, lê, hè

Đọc được câu ứng dụng ve ve ve, hè về

Phát triễn lời nói tự nhiên theo chủ đề le le

Tiếng Việt lớp 1