Tiếng Việt lớp 1 » Bài 10: ô-ơ


Loading...
Bài 10: ô-ơ ↓↑

ô: cô; ơ: cờ

Tập đánh vần lớp 1, bé có vở vẽ

hô hồ hổ

bơ bờ bở

Tiếng Việt lớp 1