Tiếng Việt lớp 1 » Bài 12: i - a


Loading...
Bài 12: i - a ↓↑

i: bi; a: cá

Học sinh đọc được i, a, bi, cá

Đọc được câu "bé hà có vở ô li"

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề "lá cờ"

Tiếng Việt lớp 1