Tiếng Việt lớp 1 » Bài 14: d-đ


Loading...
Bài 14: d-đ ↓↑

d: dê; đ: đò

Tập đọc:

Đọc được câu ứng dụng: dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ

Học sinh đọc và viết được d, đ, de, đò

Nói theo chủ đề: dế, cá cờ, bi ve, lá đa

Tiếng Việt lớp 1