Tiếng Việt lớp 1 » Bài 17: u - ư


Loading...
Bài 17: u - ư ↓↑

Đọc và viết: u, ư, nụ, thư

Đọc: thứ tư bé hà thi vẽ

Phát triễn lời nói tự nhiên: thủ đô

Tiếng Việt lớp 1