Tiếng Việt lớp 1 » Bài 18: x-ch


Loading...
Bài 18: x-ch ↓↑

x: xe; ch: chó

Giúp học sinh đọc và viết được x, ch, xe, chó

Đọc được câu: xe ô tô chở cá về thị xã

Phát triễn lời nói tự nhiên theo chủ đề: xe bò, xe lu, xe ô tô

Tiếng Việt lớp 1