Tiếng Việt lớp 1 » Bài 20: k-kh


Loading...
Bài 20: k-kh ↓↑

Học sinh đọc và viết được: k, kh, kẻ, khế

Đọc thuộc câu: chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê

Phát triển lời nói tự nhiên: ù ù, vo vo, vù vù, ro, ro, tu tu

Tiếng Việt lớp 1