Tiếng Việt lớp 1 » Bài 28: Chữ thường và chữ hoa


Loading...
Bài 28: Chữ thường và chữ hoa ↓↑
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
  • HS biết được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ viết hoa
  • Nhận ra và đọc được các chữ  in hoa trong câu ứng dụng: B, K, S, P, V
  • Đọc được câu ứng dụng: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ba Vì
Tiếng Việt lớp 1