Tiếng Việt lớp 1 » Bài 29: ia


Loading...
Bài 29: ia ↓↑

ia

  • HS đọc và viết được: ia, lá tía tô
  • Đọc được câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chia quà
Tiếng Việt lớp 1