Tiếng Việt lớp 1 » Bài 35: uôi - ươi


Loading...
Bài 35: uôi - ươi ↓↑

 uôi - ươi

  • HS đọc và viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi
  • Đọc được câu ứng dụng: Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chuối, bưởi, vú sữa
Tiếng Việt lớp 1