Tiếng Việt lớp 1 » Bài 51: Ôn tập


Loading...
Bài 51: Ôn tập ↓↑

an

HS đọc và viết được một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng -n
Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng: Gà mẹ dẫn đàn con ra bãi cỏ. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun
Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số tình tiết quan trọng trong truyện kể: Chia phần
Viết vào bảng con: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai
Tiếng Việt lớp 1