Tiếng Việt lớp 1 » Bài 52: ong - ông


Loading...
Bài 52: ong - ông ↓↑

ong, ông

Học sinh:  đọc và viết được: ong, ông, cái võng, dòng sông
Đọc được câu ứng dụng: 
Sóng nối sóng
Mãi không thôi
Sóng sóng sóng
Đến chân trời
 
  _ Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đá bóng
Tiếng Việt lớp 1