Tiếng Việt lớp 1 » Bài 55: eng- iêng


Loading...
Bài 55: eng- iêng ↓↑

 eng- iêng

Học sinh đọc và viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng
Đọc được câu ứng dụng:
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân 
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ao, hồ, giếng
Tiếng Việt lớp 1