Tiếng Việt lớp 1 » Bài 56: uông-ương


Loading...
Bài 56: uông-ương ↓↑

 uông-ương

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
  •   HS đọc và viết được: uông, ương, quả chuông, con đường
  •   Đọc được câu ứng dụng: Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản mường cùng vui vào hội 
  •   Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đồng ruộng
Tiếng Việt lớp 1