Tiếng Việt lớp 1 » Bài 63: em - êm


Loading...
Bài 63: em - êm ↓↑

 em - êm

HS đọc và viết được: em, êm, con tem, sao đêm
Đọc được câu ứng dụng:
Con cò mà đi ăn đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Anh chị em trong nhà
Tiếng Việt lớp 1